Home   Landschapspark Stelt-Elzen

Landschapspark Stelt-Elzen

Dorsen Spelt


In de middeleeuwen lieten boeren hun vee grazen op de Gement, of gemeenschappelijke grond. Vanaf de 17e eeuw werden de gementen verkaveld. De kleine percelen werden voor diverse doeleinden gebruikt, zoals hakhoutbos, grasland en akkers met houtwallen als scheiding. Zo ontstond rond enkele boerderijen (kampen) het intieme kampenlandschap. Het gebied Stelt-Elzen is een nog mooi voorbeeld van een kleinschalig kampenlandschap met houtwallen en hakhoutbosjes. Vroeger werd het gebied als De Meurs aangeduid.

Het landgebruik is in de 20e eeuw sterk ge´ntensiveerd. Waardevolle bermen, randen en zoombeplantingen kwamen onder druk te staan. Houtwallen en elzensingels verdwenen of werden sterk verwaarloosd. Sinds 2005 worden door Landschapsbeheer Oss weer nieuwe houtwallen aangeplant. Hiermee is het herstel van dit oude kampenlandschap ingezet. Het agrarisch landgebruik is geleidelijk weer aan het veranderen. Ma´sakkers worden omgevormd tot graanakkers waarop traditionele gewassen worden verbouwd als rogge, haver, spelt en boekweit, maar ook nieuwe gewassen als cranberrys. Grondbewerking, maaien, zaaien en dorsen gebeurt met historische landbouwwerktuigen. Vooral in de oogsttijd roept dit beelden op van de tijd van weleer.
Dorsen Spelt

Dorsen Spelt

Pachtgrond 61, Gerst 15 juli 2005

Rogge op schoven

Spelt op schoven

Speltoogst

Oss Zuid 1890